Меню
Количка

Поверителност и лични данни

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ


“ЧИКОЗИЯ ЕООД”


(1)
 “ЧИКОЗИЯ ЕООД” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.merinohug.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) “ЧИКОЗИЯ ЕООД” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от “ЧИКОЗИЯ ЕООД”
(3) (1) “ЧИКОЗИЯ ЕООД” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(3) (2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, “ЧИКОЗИЯ ЕООД” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) (3) Ограниченията по т. (1) не се прилагат в случай, че “ЧИКОЗИЯ ЕООД” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
(4) (1) “ЧИКОЗИЯ ЕООД” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в Общите условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ЧИКОЗИЯ ЕООД”.
(4) (2) С приемането на настоящите условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.
.
(5) (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта “ЧИКОЗИЯ ЕООД” , да изрази съгласие с Общите условия и да декларира, че е правоспособен.
(5) (2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на “ЧИКОЗИЯ ЕООД”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон“ЧИКОЗИЯ ЕООД” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ЧИКОЗИЯ ЕООД””” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(5) (3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на “ЧИКОЗИЯ ЕООД” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ЧИКОЗИЯ ЕООД” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
(6) (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на “ЧИКОЗИЯ ЕООД”
(6) (2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на “ЧИКОЗИЯ ЕООД”.
(6) (3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на “ЧИКОЗИЯ ЕООД”
(6) (4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно “ЧИКОЗИЯ ЕООД” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
(7) (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на “ЧИКОЗИЯ ЕООД” при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “ЧИКОЗИЯ ЕООД”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(7) (2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.